Algemene voorwaarden Easy webrent

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1 – Definities

Leveranier: V.O.F. Easy webrent, gevestigd en kantoorhoudende in Zuidlaren. Onder merknaam Easy webrent.

Klant: ieder (rechts)persoon waar Leverancier diensten aan levert, voornemens is diensten te leveren, een overeenkomst mee heeft afgesloten of voornemens is een overeenkomst af te sluiten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Klant tot stand, elke aanwijzing of aanvulling hierop, net als elke (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ten uitvoering van de overeenkomst.

Diensten: alle diensten en de aan deze diensten gerelateerde goederen, die onderdeel zijn van de overeenkomst, en die door de Leverancier aan de Klant worden geleverd. Zoals het verlenen van de mogelijkheid om gebruik te maken van het Systeem, net als alle (toekomstige) daaraan gebonden diensten die de Leverancier aan de Klant levert.

Systeem: (geheel of delen van) de website, programmatuur, de Database en/of apparatuur en/of communicatieverbindingen en de daarbij behorende documentatie, websites, waarmee diensten door de Leverancier worden geleverd.

Website: de website van de Leverancier.

Database: de database van de Leverancier waarin systematisch en/of methodisch geordende gegevens staan. De gegevens in de Database zijn afkomstig van de Klant en/of derden.

Order: iedere opdracht van de Klant, in elke vorm, aan de Leverancier.

Toeleverancier(s): toeleveranciers van de Leverancier, die (zelfstandig) goederen en/of diensten aan Klant leveren. Naar aanleiding van het leveren van de Diensten door Leverancier.


Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst / toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij de Leverancier Diensten van welke aard dan ook levert aan de Klant. Ook als deze Diensten niet nader benoemd zijn in deze algemene voorwaarden. Tenzij expliciet ander in de algemene voorwaarden is opgenomen, zijn afwijkingen op de algemene voorwaarden en/of Overeenkomst alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer en voor zover Leverancier een Order van de Klant schriftelijk aanvaardt. Of wanneer uitvoering door Leverancier word gegeven aan Order van Klant, in welk geval onder meer de factuur als schriftelijk bewijs van de Overeenkomst kan dienen, of door schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop, bijvoorbeeld niet gebruikte soft- en/of hardware van de Leverancier, of voorwaarden die niet overeenkomen met die van Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Leverancier behoud het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te veranderen en/of wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt en treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking. Tenzij bij de bekendmaking een andere datum is genoemd.

Indien de Klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren. Heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen van kracht word, door middel van schriftelijke opzegging, te beëindigen. Restitutie vind plaats zoals in de Overeenkomst is aangegeven.

Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in de algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Leverancier en Klant in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 – Prijs en betaling

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), zijn in Euro, en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen voor diensten waaronder gebruik van een website, domeinregistraties en webhosting staan vermeld Easywebrent.nl

Overeenkomsten tussen Klant en Leverancier worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Waarbij de Overeenkomst wederzijds met een opzegtermijn van tenminste één maand zonder aangegeven reden ontbonden kan worden. Wanneer de Klant geen gebruik wenst te maken van de opzegtermijn van 1 maand voor de Diensten (art. 1.4) en/of voor het gebruik blijven maken van de Diensten. Is deze één termijn voor de maand volgend op de maand waarin de opzegging van de Overeenkomst plaatsvind verschuldigd.

Het in gebruik kunnen nemen van de Diensten word door Leverancier aan de klant gemeld onder vermelding van de gebruikersnaam en wachtwoord. Verschuldigde vergoedingen zullen door de Leverancier conform overeengekomen in de Overeenkomst worden gefactureerd. Wanneer het een éénmalige en/of aanvullende Dienst betreft waar geen maandbedrag voor geld maar een éénmalige vergoeding zal deze gefactureerd worden zoals afgesproken tussen Leverancier en Klant. In geval van opzegging vind bij gefactureerde kosten voor eenmalige en/of aanvullende diensten geen restitutie plaats. Voor betaalde Diensten met betrekking tot de verhuur van de website en/of webhosting, maar niet voor de registratie van de domeinnaam, vind restitutie plaats voor de eventuele maanden, resterend in het jaar waarvoor wel betaald is maar geen Diensten meer zullen worden gebruikt.

Een domeinnaam kan enkel voor een minimale duur van 12 maanden worden aangevraagd. De kosten hiervoor zullen door Leverancier, conform Overeenkomst, worden gefactureerd. Domeinnamen worden namens Klant geregistreerd op naam van de Leverancier. Domeinnaam registraties worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij Leverancier een tijdig verzoek tot opheffing ontvangt, minimaal 1 maand voor datum van verlenging van de domeinnaam. Opzegging van de domeinnaam dient te geschieden via een aparte opzegging en/of duidelijk vermeld bij de opzegging van de Diensten door de Klant.

Bij beëindiging van de Diensten vindt restitutie plaats voor de maanden waarvoor wel betaald is voor de Dienst, maar er geen gebruik meer van zal worden genomen. Dit geldt niet voor de kosten voor de registratie van de domeinnaam. Wanneer Klant de Diensten opzegt met een termijn van minder dan één maand voor de opzeggingsdatum, zal één maand nog in rekening gebracht worden. Voor eventueel resterende maanden vind eventuele restitutie plaats.

Leverancier is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakt aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.1, is klant gerechtigd binnen veertien werkdagen na de in artikel 3.1 bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren. Leverancier is dan niet gehouden tot enige vergoeding van kosten of schade. Behalve de in artikel 3.5 geldende voorwaarde voor restitutie.

Alle facturen van Leverancier aan Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen dertig dagen na factuur datum betalen.

Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte word bepaald op minimaal 15% (vijftien procent) van het totale bedrag.

Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Leverancier voorts gerechtigd het gebruik van het Systeem en/of levering van Diensten op te schorten zonder jegens Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn. De eventuele kosten die Leverancier maakt ten gevolge van de opschorting en/of het eventueel opnieuw aanvragen van het gebruik van het Systeem en/of levering van de Diensten zijn voor rekening van Klant.

Tenzij expliciet anders is overeengekomen, vallen kosten en vergoedingen die Klant maakt of dient te betalen ten behoeve van goederen en/of diensten welke worden geleverd door Toeleveranciers niet onder de uitvoering van de Overeenkomst en dienen deze vergoedingen door de Klant rechtstreeks aan de Toeleveranciers te worden vergoed conform de voorwaarden van deze Toeleveranciers.


Artikel 4 – Wijzigingen en meerwerk

Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van (voltooiing van de) Diensten, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

Voor zover voor het leveren van de Diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Klant tevoren informeren over de financiële gevolgen van die extra werkzaamheden of prestaties.


Artikel 5 – Vertrouwelijke informatie

Tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, staat elk van de partijen er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.


Artikel 6 – Voorbehoud van eigendom en rechten

Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals bedragen bedoel in artikel 3.9, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan.

Rechten worden aan Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 7 – Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


Artikel 8 – Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot databankrechten, met betrekking tot het Systeem en de (resultaten van) Diensten, zoals websites, illustraties, logo’s, handelsmerken, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers en/of Toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij het Systeem of de (resultaten van) Diensten niet verveelvoudigen, niet openbaar maken, niet opvragen en/of hergebruiken.

Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het Systeem of de (resultaten van) Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de bijbehorende documentatie.

Leverancier zal geen programmatuur, die onderdeel uitmaakt van het Systeem, in object- of source code op enige andere wijze aan Klant ter beschikking stellen. Programmatuur, welke onderdeel uitmaakt van het Systeem, zal uitsluitend aan Klant ter beschikking gesteld worden door middel van de Website. Een exemplaar van de documentatie die gebruikt wordt voor ter beschikking stelling en gebruik van het Systeem of de (resultaten van) Diensten, zal aan Klant ter beschikking worden gesteld. Klant zal deze voorgenoemde programmatuur en documentatie uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik in de uitoefening van zijn bedrijfsvoering en de programmatuur en documentatie niet verveelvoudigen of openbaar maken. Klant verkrijgt voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van het Systeem en de (resultaten van) Diensten en voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot voorgenoemde programmatuur en documentatie.

Leverancier zal geen programmatuur, dat in het kader van het leveren van Diensten door Leverancier of haar Toeleverancier(s) is ontwikkeld, in object- of source code aan Klant ter beschikking stellen. De door Leverancier of haar Toeleverancier(s) op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Klant ontwikkelde website en bijbehorende documentatie zal als website voor de duur van de Overeenkomst en conform het bepaalde in de Overeenkomst aan Klant uitsluitend ter raadpleging en aan derden ter attendering ter beschikking worden gesteld.

Klant is gerechtigd om de gegevens uit de Database, waartoe hij middels een wachtwoord en gebruikersnaam toegang toe heeft, op te vragen en te hergebruiken uitsluitend middels de toepassingen die het Systeem en de levering van de Diensten conform het bepaalde in de Overeenkomst bieden. Klant verkrijgt voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van het Systeem en de (resultaten van) Diensten en voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de voornoemde gegevens uit de database.

Leverancier zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat het/de door Leverancier zelf of haar Toeleverancier(s) ontwikkelde en ter beschikking gestelde Systeem en (resultaten van) Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt, indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in (het gebruik van) het Systeem en/of de (resultaten van) Diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat het/de door Leverancier zelf of haar Toeleverancier(s) ontwikkelde en ter beschikking gestelde Systeem en (resultaten van) Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, is Leverancier aansprakelijk voor de eventueel dientengevolge door Klant geleden schade overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 (‘aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring’).
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het beschikbaar stellen, gebruik of bewerken als bedoeld in artikel 8.7, het gebruik van het Systeem en/of de (resultaten van) Diensten in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte Systemen of (resultaten van) Diensten of op een andere wijze dan waarvoor het Systeem en/of de (resultaten van) Diensten is ontwikkeld of bestemd.

Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, materialen en gegevens, waaronder mede wordt verstaan illustraties/foto’s, logo’s en merknamen, met het doel van gebruik of bewerking (waaronder mede wordt verstaan het leveren van (resultaten van) Diensten) en Klant zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 9 – Medewerking door Klant

Klant zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, apparatuur, programmatuur, materialen, waaronder mede wordt verstaan communicatiefaciliteiten, e.d. verschaffen en alle medewerking verlenen, overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden en specificaties.

Het Systeem en de Diensten kunnen uitsluitend worden gebruikt met behulp van een door Leverancier aan Klant ter beschikking gesteld wachtwoord en gebruikersnaam. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van gegevens, apparatuur, programmatuur, materialen, waaronder mede communicatiefaciliteiten worden verstaan, het Systeem, de (resultaten van) Diensten alsmede voor het gebruik van wachtwoorden en gebruikersnamen, de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het/de door Leverancier in gebruik gegeven Systeem en/of de (resultaten van) Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Leverancier naar alle redelijkheid mag worden verwacht van een zorgvuldig handelende Klant. Meer in et bijzonder zal Klant:
.A geen gegevens aanleveren en/of (laten) plaatsen op het Systeem of op de apparatuur, programmatuur, database, en/of website van Klant die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
.B niet op een zodanige wijze gebruik maken van het Systeem dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere Klanten van Leverancier kan worden toegebracht;
.C zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers en/of netwerken aangesloten op het internet (“Hacken”) in de zin van artikel 138a Wetboek van strafrecht;
.D geen virussen verspreiden, dan wel laten verspreiden;
.E haar wachtwoord en gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken. Het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van wachtwoord en/of gebruikersnaam van Klant;
.F zich onthouden van het verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, de openbare orde en de goede zede;

.G alle aanwijzingen van Leverancier die worden gegeven in verband met het gebruik van het Systeem en/of Diensten opvolgen alsmede zich uitsluitend toegang verschaffen volgens de aanwijzing van Leverancier.
.H Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet als bedoeld in dit artikel 9, heeft Leverancier, onverminderd zijn overige rechten, in ieder geval het recht tot onmiddellijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en/of heeft Leverancier het recht elke andere maatregel te nemen die Leverancier noodzakelijk acht, zonder dat Klant tot vergoeding van enige schade gerechtigd is. Leverancier heeft het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Klant werkzaamheden verrichten, zal Klant kosteloos voor de door medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing0 een werkruimte met communicatiefaciliteiten, etc. zorg dragen. Klant zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.


Artikel 10 – Verplichtingen Leverancier

Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegeven die bij het aangaan van de Overkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Leverancier zal zich inspannen om het Systeem ter beschikking te stellen en de (resultaten van) Diensten te leveren. Leverancier garandeert niet dat het Systeem of de (resultaten van) te allen tijde gebruikt kunnen worden.

Leverancier zal zich inspannen om zorg te dragen voor een passende beveiliging van het elektronische transport van gegeven die tussen Klant en Database plaatsvind. Voorts zal Leverancier zich inspannen om zorg te dragen voor een passende beveiliging van de gegevens die zijn opgeslagen in de Database.

Leverancier kan te alle tijde wijzigingen in het wachtwoord en/of gebruikersnaam van Klant aanbrengen, bijvoorbeeld in het kader van onbevoegd gebruik van derden van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam. Indien Leverancier constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegde derden gebruik maken of kunnen maken van de aan Klant toegewezen wachtwoord of toegangscode, of indien Klant Leverancier van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, is Leverancier gerechtigd de toegang tot het Systeem en de levering van de Diensten door middel van dit wachtwoord of gebruikersnaam zo spoedig mogelijk te blokkeren. Na blokkering kan Leverancier een vervangende wachtwoord en/of gebruikersnaam ter beschikking stellen.

Bij het leveren van de (resultaten van) Diensten wordt gebruik gemaakt van communicatiefaciliteiten en van het Internet. Leverancier is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten in de aanlevering, transport en de verwerking van gegevens, voor (de gevolgen van) fouten in, beschadiging van, verminking van, verloren gaan van, of diefstal of onbevoegd gebruik van gegevens en/of voor (de gevolgen van) het niet tijdig en/of niet deugdelijk functioneren van Internet en/of communicatiefaciliteiten.

Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de (inhoudelijke) juistheid en volledigheid van gegevens van resultaten van Diensten. Klant zal deze gegevens en resultaten zelf controleren en waar mogelijk zelf verhelpen.

Leverancier is te alle tijde gerechtigd gebruik van het Systeem of de Diensten (geheel of gedeeltelijk) te weigeren, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder nadere opgaaf of motivering. Leverancier is onder andere niet gehouden gebruik van het Systeem te verlenen of de Diensten te leveren, indien er sprake is van uitvoering van onderhoud op het Systeem. Het uitvoeren van onderhoud zal zoveel mogelijk ’s nachts plaatsvinden, maar Leverancier behoudt zich het recht voor om, voor zover dit noodzakelijk is, onderhoud op het Systeem elke moment te laten uitvoeren.

Leverancier is gerechtigd om geplaatste informatie of gegevens uit het Systeem of de (resultaten van) Diensten te verwijderen, indien deze informatie of gegevens strijd oplevert met bepalingen van de Overeenkomst of anderszins strijdig is met karakter van de (resultaten van) Diensten.

Leverancier kan te alle tijde wijzigingen in de Diensten aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Klant. Indien Klant wijzigingen in de Diensten niet wenst te accepteren, heeft Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk door opzegging te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, zonder dat Leverancier gehouden is tot vergoeding van enige kosten of schade, restitutie vind plaats conform artikel 3.5 van deze voorwaarden.

Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Leverancier gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 4 van deze voorwaarden beschreven.

Bij Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook, is Leverancier gerechtigd het gebruik van het Systeem en de levering van (resultaten van) Diensten te staken alsmede (delen van) de (gegevens in de) Database en de eventuele door Leverancier ter beschikking gestelde (gegevens op de) website van klant vernietigen.


Artikel 11- Privacy

Indien in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt houdt Leverancier zich aan de Nederlandse privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (“WBP”).

De door Klant in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier beschikbaar gestelde (persoons)gegevens worden door Leverancier gebruikt en verwerkt om Klant Diensten aan te kunnen bieden, op de hoogte te houden van wijzigingen en verbeteringen in de Diensten, en gericht aanbiedingen te kunnen doen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming van Klant ter beschikking gesteld aan andere partijen dan derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor de uitvoering van Diensten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst zal Klant voldoen aan de eisen en verplichtingen van de Nederlandse privacywetgeving, waaronder de WBP.

Klant vrijwaart Leverancier, behoudens opzet en/of grove schuld van Leverancier, tegen alle aanspraken die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Nederlandse privacywetgeving, waaronder WBP.


Artikel 12 – Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Onverlet latende het overige bepaalde terzake in de Overeenkomst, komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Leverancier kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Indien Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.

De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade ontstaan als gevolg van of verband houden met (het gebruik van) het Systeem of de (resultaten van) Diensten, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. In geval zal de totale vergoeding voor directe schade meet bedragen dan de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
.A de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;
.B de kosten van extra inzet van personeel en inhuur van personeel van derden door Klant in verband met de schade;
.C redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
.D redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;
De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Onverlet het overige bepaalde, aanvaardt Leverancier tevens geen enkele aansprakelijkheid voor goederen, diensten, faciliteiten, informatie, e.d. welke al dan niet tijdig en/of deugdelijk worden geleverd door Toeleveranciers.

Buiten de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dienst een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.

Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegen productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur, Diensten of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, Diensten of andere materialen.


Artikel 14 – Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier. Onder overmacht word in elk geval verstaan: onvoorziene omstandigheden; vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers; werkstaking; bedrijfsbezetting; blokkades; embargo; overheidsmaatregelen; oorlog, terroristische aanslagen, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand; stroomstoringen; storingen in de (elektronische) communicatielijnen en andere communicatiefaciliteiten; storingen in Internet, verlies, verminking of beschadiging (van gegevens) bij transport; brand; ontploffing; waterschade; overstromingen en/of aardbeving.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 15 – Overdracht rechten en/of verplichtingen

Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.


Artikel 16 – Goederen en/of diensten van Toeleveranciers of derden

Goederen en/of diensten welke worden geleverd door Toeleveranciers vallen niet onder de uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voor zover Toeleveranciers goederen en/of diensten aan Klant leveren naar aanleiding van het leveren van de Diensten door Leverancier, zullen voor wat betreft die goederen en/of diensten van Toeleveranciers uitsluitend de voorwaarden van die Toeleveranciers van toepassing zijn.

Indien en voor zover Leverancier goederen en/of diensten van derden aan Klant ter beschikking stelt, zullen, mits zulks schriftelijk aan Klant is meegedeeld , voor wat betreft die goederen en/of diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Klant ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Klant op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in verhouding tussen Klant en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.


Artikel 17 – Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Klant zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.


Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

De Overeenkomst tussen Leverancier en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

De geschillen welke tussen Leverancier en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Leverancier met Klant gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter en naar Nederlands recht in het geval er sprake is van een vordering tot 2500 euro. In alle andere gevallen dat er een geschil partijen verdeeld houdt of er een onzekerheid is omtrent hetgeen tussen partijen geldt wordt de procedure van bindend advies conform het Reglement voor de Bindend Adviesprocedure van de Stichting geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (=bindende adviesprocedure) gevolgd. Er zal alsdan in de Nederlandse taal en naar Nederlands recht worden geprocedeerd en partijen zijn niet gerechtigd een gerechtelijke of arbitrale procedure aanhangig te maken met betrekking tot het onderhavige geschil, behoudens het vragen van een voorlopige voorziening aan de president van de rechtbank of aan een scheidsgerecht handelende in arbitraal kort geding, wanneer dit naar het oordeel van de betreffende partij absoluut noodzakelijk is voor het behoud van rechten, zoals het verlopen van termijnen. Partijen zullen zich aan de uitspraak van de bindend-adviescommissie onderwerpen.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Onderhoud

De in dit hoofdstuk “onderhoud” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op gebruik van het Systeem en/of de (resultaten van) Diensten door Klant. Indien en voor zover er sprake is van programmatuur, hebben de in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen uitsluitend betrekking op de computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.


Artikel 19 – Onderhoud

Herstel van fouten in het Systeem en of de (resultaten van) Diensten betreft een inspanningsverplichting van Leverancier en zal, voor zover toerekenbaar aan Leverancier, geschieden op basis van een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties aan te brengen.

Klant zal overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in het Systeem en/of de (resultaten van) Diensten gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld.

Leverancier garandeert niet dat het Systeem of de (resultaten van) Diensten zonder onderbreking of fouten zullen zijn of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien het Systeem of de (resultaten van) Diensten door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van beschadigde, verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. Tenzij Leverancier hiertoe zelfstandig besluit.